8828彩票|注册地址

<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>
<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>
<acronym id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></acronym>
<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>
<rt id="uo8ye"><center id="uo8ye"></center></rt>
<rt id="uo8ye"><center id="uo8ye"></center></rt>
<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>
H?ada?

Vyh?adávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

?O ANASOFT ROBí

Digitálny vlastnoru?ny podpis

Je ur?eny pre podpisovanie elektronickych dokumentov vlastnoru?nym podpisom a priná?a nieko?ko inovácií oproti zau?ívanému sp?sobu podpisovania, ?i u? papierovych alebo elektronickych dokumentov.

viac

Enterprise Content Management

ECM príp. Document Management System má za cie? zjednodu?i? mana?ment toku firemnych informácií pomocou jednoduchej archivácie, bezpe?nosti, správy verzií, procesné smerovanie a udr?iavanie.

viac

Portálové rie?enia

ako úlo?isko dokumentov, rychly a jednoduchy prístup ku nim v rámci firmy, prípadne ako zákaznícky portál na efektívnej?iu komunikáciu so zákazníkmi.

viac

Riadenie vyroby

Rie?enia pre vyrobné, logistické a správne procesy v priemysle zah?ňajú ?irokú paletu funkcionalít. Z MES systému sa postupnym roz?irovaním a nasadzovaním novych technológií stalo MOM.

viac

Optimalizácia internej logistiky

V oblasti internej logistiky sme vytvorili rie?enie, ktoré je zamerané na logistické procesy v priemysle. MOM systém EMANS sleduje a riadi pohyb materiálu a vyrobkov v podniku.

viac

Optimalizácia externej logistiky

V ?irokej problematike externej logistiky sa primárne zameriavame na optimalizáciu uzavretého zvozu a rozvozu materiálu a hotovych vyrobkov, ktory je zabezpe?eny v pravidelnom cykle.

viac

Vyvoj softvéru na mieru

ANASOFT patrí do prvej desiatky softvérovych domov. Vyvoj softvéru a aplikácií má pre v?etky fázy presne definovanú metodiku zastre?ujúcu v?etky kategórie ?inností.

viac

Integrácia rie?ení

Systémová integrácia vám zabezpe?í, aby vá? r?znorody softvér zdie?al informácie a aby va?e ?pecifické biznis procesy mohli z tohto prepojenia profitova?.

viac

Zákaznícke portály

Skúsenosti z projektov ukazujú na potrebu poskytovania relevantnych informácií a na mo?nos? zákazníckej samoobsluhy - kde sú integrované k?ú?ové backendové systémy, poskytujúce na mieru ?ité informácie, ponuky, ?i slu?by.

viac

Kybernetická bezpe?nos? - chráňte svoje najcennej?ie dáta

Kybernetické hrozby sú stále ?astej?ie a majú dopad na ka?dého, kto p?sobí na internete, teda v kybernetickom priestore. Je to priestor, v ktorom pre tzv. ?kyber zlo?incov“ neexistujú ?iadne pravidlá ?i hranice a najcennej?ou komoditou sa stávajú r?zne typy dát a informácií.

viac

Data leakage prevention - nedovo?te zneu?i? citlivé informácie a údaje

Pred únikom dát sa m??ete ú?inne chráni? nami dodávanymi DLP rie?eniami (Data Leakage Prevention). Zabezpe?íme vám návrh rie?enia, implementáciu a technickú podporu po?as jeho prevádzky.

viac

Web application firewall - ochráňte va?e webové aplikácie

útoky na webové aplikácie sú zamerané najm? na dáta z webovych aplikácií a firemnych databáz, prevzatie kontroly nad obsahom, vzh?adom web stránky. Na?e rie?enia poskytujú spo?ahlivú ochranu webovych aplikácií.

viac

Next generation firewall - viacúrovňová ochrana perimetra

Ochráni? sa pred malware a zabezpe?i? podnikovú sie? potrebujú firmy v?etkych ve?kostí. Integrovany Next Generation Firewall v rámci rie?ení UTM - Unified Threat Management ochráni podnikovú sie? pred vnútornymi aj vonkaj?ími útokmi, reálnymi bezpe?nostnymi hrozbami.

viac

SIEM - management bezpe?nostnych informácií a udalostí

Log záznamy zo zariadení sú zdrojom cennych informácií pre riadenie IT security. Technológia SIEM vám pom??e s efektívnym vyu?itím tohto ve?kého mno?stva dát. Dáta zbiera v reálnom ?ase a generuje iba relevantné bezpe?nostné udalosti.

viac

Web security - chráňte va?u sie? pred ?kodlivym kódom

Webová brána ochráni pou?ívate?ov pred ?kodlivym kódom pri s?ahovaní súborov a umo?ní riadi? prístup na web. Na?e rie?enie, postavené na ?pi?kovych technológiách, zabezpe?uje presnú identifikáciu zero-day malware a ?al?ích ?kodlivych aktivít.

viac

Softvér pre správcov nehnute?ností

Rie?enia sa zameriavajú na správu bytov a nebytovych priestorov. Správa bytov online, dia?kové odpo?ty mera?ov, informácie cez portál, ?i hybridná po?ta u?ah?ujú na?im zákazníkom ich ka?dodennú prácu.

viac

Softvér pre vyrobcov tepla

Vyrobcovia a distribútori tepla vystavujú faktúry odberate?om pod?a skuto?nej spotreby v ?o najkrat?om ?ase. Rie?enie umo?ňuje vyrobcom vykonáva? v?etky úkony súvisiace s touto ?innos?ou.

viac

Infra?truktúra a správa IT

V na?om portfóliu preto nájdete potrebné ?innosti a slu?by, ktoré vám pom??u realizova? funk?nú a spo?ahlivú infra?truktúru pre va?e IT.

viac

Referencie

Správcovia spravujú viac ako 600 tisíc priestorov
<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>
<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>
<acronym id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></acronym>
<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>
<rt id="uo8ye"><center id="uo8ye"></center></rt>
<rt id="uo8ye"><center id="uo8ye"></center></rt>
<rt id="uo8ye"><small id="uo8ye"></small></rt>

新澳门葡京官方网站

365体育平台

老鹰彩票登录-首页

腾博会诚信为本

www.am8003www.vwin

01彩票平台

大和彩票登录

钱柜娱乐最新官网

yzc888